LỜI KHẤN NGUYỆN (TT. Thích Chân Quang)

Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện

Xin cho con mãi mãi…
Lòng tôn kính vô biên
Hơn núi biển mênh mông
Dâng lên mười phương Phật

Xin cho con mãi mãi
Lòng thương yêu khôn cùng
Trải thế giới tam thiên
Đến chúng sanh vô tận

Xin cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau
Không ganh ghét oán thù
Không chiến tranh giết chóc

Xin cho kẻ bất thiện
Biết tin có luân hồi
Có nghiệp báo trả vay
Để hồi đầu hướng thiện
………………o0o………………

Xin kẻ mù được sáng
Kẻ điếc lại được nghe
Kẻ nghèo được ấm no
Kẻ ốm đau bình phục

Xin cho loài cầm thú..
Thoát được nghiệp ngu si
Tái sinh vào cõi người
Biết tu theo Phật pháp

Các vong linh vất vưởng
Trong cõi giới u huyền
Thoát nghiệp đói triền miên
Qui y và siêu thoát

Xin cho nơi địa ngục
Chúng sinh đang đọa đày
Khởi được tâm từ bi
Để xa lìa cảnh khổ

………………o0o………………

Cúi xin mười phương Phật
Chư Bồ Tát Thánh Hiền
Đem chánh pháp thiêng liêng
Sáng soi nghìn thế giới
Cho chúng con mãi mãi…
Dù sinh về nơi đâu
Đều gặp Pháp nhiệm màu
Để nương theo tu tập

Cho con biết khiêm hạ
Biết tôn trọng mọi người
Tự thấy mình nhỏ thôi
Việc tu còn kém cỏi

Cho tay con rộng mở
Biết san sẻ cúng dường
Biết giúp đỡ yêu thương
Đến những người khốn khó

………………o0o………………

Xin cho con bình thản..
Trước nghịch cảnh cuộc đời
Dù bị mắng bằng lời
Hay bằng điều mưu hại

Xin tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được

Cho con biết im lặng
Không nói lỗi của người
Chỉ lặng lẽ dùng lời
Cầu cho người hết lỗi

Xin vòng dây tham ái
Rời khỏi cuộc đời con
Để cho trái tim con
Biết yêu thương tất cả
Cúi lạy mười phương Phật
Đau khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và mỏi mệt
Nay con dâng lời nguyện
Giải thoát quyết tìm về
Giác ngộ quyết lìa mê
Độ sinh đền ơn Phật

………………o0o………………

Xin cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một phút buông lơi
Không một giờ xao lãng

Xin vẹn toàn giới hạnh
Với thiền định lắng sâu
Với trí tuệ nhiệm màu
Xóa tan dần chấp ngã

Xin cho con tỉnh táo
Không kiêu mạn tự hào
Dù tu tiến đến đâu
Vẫn tự tìm chỗ dở

Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật

Rồi trong muôn vạn nẻo
Cửa sinh tử luân hồi
Con mãi mãi không thôi
Độ sinh không dừng nghỉ…

Cúi lạy mười Phương Phật
Xin chứng giám lòng con
Lời khấn nguyện sắc son
Dâng lên ngôi Tam bảo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trả lời