500.000 
450.000 
250.000 

Trầm Hương Sạch

Hương Tara – Hoàng đàn

100.000 

Trầm Hương Sạch

Hương Tara – Trầm Bắc

50.000 

Trầm Hương Sạch

Hương Tara – Trầm hương

120.000 

Trầm Hương Sạch

Hương Tara – Trường An

600.000 
135.000