200.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Bạch trà

800.000 8.000.000 
450.000 
120.000 1.200.000 
370.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Hồng trà Đại hồng shan

160.000 1.600.000