1. Tác phẩm khắc họa đời sống thời Đức Phật

2. Bộ tác phẩm mang lại năng lượng bình an

3. Thắp nến bơ cúng dường, giúp mang lại trí tuệ

4. Đây là tác phẩm độc đáo do Mani sáng tác và bảo hộ độc quyền

5. Ngắm nhìn tượng Phật, tăng trưởng công đức

Thời xưa Đức Phật thường vào thành đi khất thực, hai tay Ngài cầm bình bát (trì bình). Đây là hành động thiện xảo, giúp kết duyên và giáo hóa chúng sinh. Vì vậy, tượng Đức Phật trong thế trì bình là một trong 7 thủ ấn quan trọng, mô tả hoạt động thường ngày đi khất thực và giáo hóa chúng sinh. Tượng hai chú tiểu cúng dường nến bơ, đại diện cho các đệ tử và vô số chúng sinh đã cúng dường và nghe giáo lý từ Ngài.

Quang cảnh đẹp đẽ này đã được Mani khắc họa trong set decor “Thích Ca Trì bình”. Rất nhiều các chùa đã thỉnh vì ý nghĩa sâu sắc của bộ tác phẩm này.

Trả lời