GÌN GIỮ NĂM GIỚI
Con nguyện từ bỏ sát sanh
Trọng tôn sự sống, rãi ban tâm lành.
Thương yêu người, vật, môi sinh
Cho đời hạnh phúc như mình lạc an.
Con nguyện từ bỏ trộm gian
Mánh mung, cướp của, tham lam xin chừa.
Sống chân thật, chẳng lọc lừa,
Cho tròn nhân nghĩa, cho vừa nhân sinh.
Con nguyện từ bỏ ngoại tình
Một chồng một vợ, trung trinh tấm lòng.
Thương yêu, tôn trọng, cảm thông
Ngọt bùi chia xẻ, thủy chung trọn đời.
Con nguyện từ bỏ nói sai
Bớt thêm, chửi tục, móc moi hai đầu.
Nói như chánh pháp cao sâu
Im như bậc thánh nhiệm mầu thấy nghe.
Con nguyện từ bỏ rượu chè
Say sưa, nghiện ngập, thần mê, trí mờ
Để không bệnh hoạn, thẩn thờ
Để cho tâm trí lặng tờ sáng trong.
Từ nay, con nguyện với lòng:
Giữ gìn năm giới quyết không phạm vào
Để cho con sống thanh cao
Để đời an lạc, dạt dào tình thương.
– Thích Nhật Từ –

Trả lời