HUM! Ở biên giới Tây Bắc xứ Orgyen

Được sinh ra trong nhụy một bông hoa sen

Kỳ diệu thay sự thành tựu viên mãn của Ngài

Lừng danh là Đấng Liên Hoa Sinh

Được vây quanh bởi tập hội thánh chúng Dakini

Khi con tiếp bước theo sau dấu chân Ngài

Con khẩn cầu Ngài quang lâm đến đây và ban những ân phước!

GURU-PADME-SIDDHI-HUM

Trả lời