Tu hành để giải quyết cảm xúc đau khổ là tu hành để diệt ngọn. Gốc của những cảm xúc đau khổ là sự thiếu hiểu biết, hiểu lầm về sự thật – gọi tắt là vô minh. Vô là không, minh là sáng, vô minh là không sáng -không sáng suốt – không hiểu biết sự thật, hiểu sai về sự thật. Vô minh chính là không hiểu sự thật.
 
Như vậy vô minh mới là gốc của các cảm xúc đau khổ. Tu hành để diệt khổ thì không sai nhưng tu hành chỉ để diệt ngọn của khổ thì sai. Muốn hết ngọn của khổ thì phải diệt được gốc của khổ. Do đó, nói tu hành là để giải quyết vô minh, diệt hết vô minh thì diệt hết gốc của đau khổ. Hết gốc của đau khổ thì ngọn của đau khổ là những cảm xúc tiêu cực sẽ tự hết.
 
Các con tu hành chỉ để hết ghen nghĩa là đang chỉ muốn diệt ngọn của đau khổ. Nếu con tu hành như vậy sẽ không bao giờ hết đau khổ, vì gốc còn đó thì đứt ngọn này sẽ sinh ra ngọn khác. Các con nên tu hành để giải quyết vô minh cho mình, sau đó dùng chính kinh nghiệm ấy để giải quyết vô minh cho người khác.

Trả lời