Bạn có đang nói ra ngôn từ tích cực với tình yêu thương không?
Đây là tin tốt cho bạn, bạn biết đó cơ thể chiếm 70% là nước. Khi nói lời yêu thương với cơ thể nước trong bạn cũng cảm nhận được. Nếu bạn nói lời không tích cực vân nước rất xấu (đã được nhà khoa học Nhân Bản làm thí nghiệm trong cuốn sách bí mật của nước).
Khi nói lời yêu thương, tích cực nó tạo ra năng lượng mạnh thúc đẩy bạn. Giúp bạn dễ dàng trao đi giá trị với tình yêu thương.
Dịch “Tần Số Trường Năng Lượng”

Trả lời