Thiền chẳng có gì để mà hiểu. Đó là lúc chúng ta hội nhập với cái không. Cái đang chứa đựng mọi thứ và đang ở trong mọi thứ. Thiền là cái biết, chỉ là cái biết, cái biết thuần khiết. Biết mọi thứ đang như thế trong cái không gian tĩnh lặng bao la, nơi mà mọi tiếng động được phát sinh.
Thiền chẳng có gì để hiểu, bởi vậy mà không có gì để nói. Thiền chỉ là cái biết, biết rằng chẳng có gì để mà nói, biết rằng cái biết đang ở đó, biết rằng tất cả mọi thứ đang như thế thôi.
Ô hô sự thật ấy dễ quá, ha ha…

Trả lời