Những suy nghĩ tiêu cực chỉ có thể mang lại cho bạn một cuộc sống bất lực.
Những suy nghĩ tích cực chỉ có thể mang lại cho bạn một cuộc sống đỡ bực.
Khi thấy rõ mọi điều mà không còn thấy điều gì tiêu cực hay tích cực,
Bạn sẽ an nhiên và đùa nghịch giữa muôn trùng cuộn sóng của cuộc đời.
– Trong Suốt –

Trả lời