Nguyện thứ nhất:
Khi hành Bồ Tát
Danh hiệu tôi – Tự Tại Quan Âm
Viên thông thanh tịnh căn trần
Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền
Nguyện thứ hai:
Không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sinh
Luôn luôn thị hiện biển Đông
Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều.
Nguyện thứ ba:
Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan gia tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.
Nguyện thứ tư:
Hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.
Nguyện thứ năm:
Tay cầm Dương Liễu
Nước cam lồ tưới mát nhân thiên
Chúng sinh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.
Nguyện thứ sáu:
Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sinh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài.
Nguyện thứ bảy:
Dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh
Cọp beo, thú dữ vây quanh
Quan Âm thị hiện, chúng sanh thoát nạn.
Nguyện thứ tám:
Tội nhân bị trói, bị hành hình, rồi lại khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quan Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng.
Nguyện thứ chín:
Làm thuyền cứu vớt, giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quan Âm độ hết, an nhiên Niết Bàn.
Nguyện thứ mười:
Tây Phương tiếp dẫn
Vòng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quan Âm cứu độ, đưa đường về Tây.
Nguyện thứ mười một:
Di Đà thọ ký
Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường
Chúng sinh muốn sống miên trường
Quan Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.
Nguyện thứ mười hai:
Tu hành tinh tấn
Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nỗ lực thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Trả lời